Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Kiek kinderlifestyle is gevestigd en kantoorhoudend aan de Julianastraat 52 te Alphen aan den Rijn, en staat ingeschreven bij de KVK te Alphen aan den Rijn. Kiek kinderlifestyle is een kinderlifestylewinkel met een online webwinkel.


1.2 De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bestellingen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

1.3 Als een klant van Kiek kinderlifestyle onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Kiek kinderlifestyle behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

Artikel 2 - Toepassingen

2.1 De algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.kiek.nl waarbij Kiek kinderlifestyle als leverancier van producten optreedt.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kiek kinderlifestyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kiek kinderlifestyle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Kiek kinderlifestyle zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Kiek kinderlifestyle heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard voor verzending contact op met de betreffende afnemer.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.kiek.nl zijn in Euro's, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.

Artikel 5 - Afzetgebied

5.1 Er worden goederen geleverd aan klanten binnen en buiten Nederland.

Artikel 6 – Bezorgkosten

6.1 De bezorgkosten zijn éénmalig €6,95 per bestelling. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan het besteloverzicht. Voor aflevering op adressen buiten Nederland worden verzendkosten per land in rekening gebracht.

6.2 Alle prijzen van de producten op de site www.kiek.nl zijn, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, exclusief verzend- en bezorgkosten.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Kiek kinderlifestyle zich de rechten en bevoegdheden voor die Kiek kinderlifestyle toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Kiek kinderlifestyle tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Kiek kinderlifestyle, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7.4 Alle door Kiek kinderlifestyle verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kiek kinderlifestyle worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7.5 Kiek kinderlifestyle behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 - Levering

8.1 Kiek kinderlifestyle zal ervoor zorgen dat de door de klant middels een order via Internet bij www.kiek.nl bestelde producten, binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling worden geleverd. Nadat Kiek kinderlifestyle de betaling van de bestelde producten heeft ontvangen, worden de bestelde producten aan de consument geleverd.

8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Kiek kinderlifestyle is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 

8.3 Tijdens het transport is het risico voor Kiek kinderlifestyle.

8.4 Een bestelling die uit meer dan één product bestaat, kan in verschillende leveringen worden uitgeleverd.

8.5 Kiek kinderlifestyle maakt voor de levering gebruik van de diensten van TNT/PostNL. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering.

8.6 Kiek kinderlifestyle is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Kiek kinderlifestyle gedragen.

Artikel 9 - Betalen

9.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
Betaling is mogelijk door:

iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

9.2 De klant geeft Kiek kinderlifestyle toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

9.3 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Kiek kinderlifestyle en de verplichtingen van de consument jegens Kiek kinderlifestyle onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Retour producten

10.1 In geval van koop op afstand heb je gedurende 14 dagen na de ontvangst van het bestelde artikel, het recht de koop op afstand te ontbinden. Het artikel kan geretourneerd worden, mits voorzien van originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes. Het product dient verder ongebruikt en/of ongedragen te zijn en in nieuwe staat. Is het toch gebruikt en/of is er aantoonbare schade dan heeft Kiek kinderlifestyle het recht om deze retour niet te accepteren.

10.2 Indien u een beschadigd product heeft ontvangen, wordt deze door Kiek kinderlifestyle kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met info@kiek.nl

10.3
Indien u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt dit door Kiek kinderlifestyle kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met info@kiek.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.

10.4 Kiek kinderlifestyle behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Kiek kinderlifestyle of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de klant. Kiek kinderlifestyle zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 7 werkdagen aan de klant retourneren.

10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kiek kinderlifestyle schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kiek kinderlifestyle de klant hiervan in kennis stellen. Waarna Kiek kinderlifestyle het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 7 werkdagen aan de klant zal retourneren.

Artikel 11 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

11.1 Reclamering in zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar info@kiek.nl en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Kiek kinderlifestyle en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk aan ons te melden.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

11.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Kiek kinderlifestyle slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

Artikel 12 - Schadevergoeding

12.1 Kiek kinderlifestyle kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Kiek kinderlifestyle komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

12.3 Kiek kinderlifestyle is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

12.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Kiek kinderlifestyle ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kiek kinderlifestyle en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Kiek kinderlifestyle daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Kiek kinderlifestyle of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

Artikel 14 - Nederlandse tekst prevaleert

14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kiek kinderlifestyle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kiek kinderlifestyle niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kiek kinderlifestyle worden daaronder begrepen.

15.3 Kiek kinderlifestyle heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Kiek kinderlifestyle zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voorzover Kiek kinderlifestyle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kiek kinderlifestyle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

16.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Kiek kinderlifestyle verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 17 - Nieuwsbrief

17.1 Ieder aangemelde klant krijgt een nieuwsbrief toegestuurd per mail en gaat akkoord met het Nederlands recht die hiervoor geldt. De klant kan zich altijd automatisch afmelden na de eerste keer ontvangen van de nieuwsbrief van Kiek kinderlifestyle.

Artikel 18 - Garantiebepaling:

18.1 Op alle producten uit onze webshop zijn de garantiebepalingen van het betreffende merk van toepassing. Die garantiebepaling kunt u opvragen bij het merk dat u hebt aangeschaft. Dit betekent dat Kiek kinderlifestyle slechts het product in ontvangst neemt en vervolgens doorstuurt naar de leverancier.

De bijbehorende verzendkosten zijn voor eigen rekening.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kiek kinderlifestyle.